Obchodní podmínky pro velkoobchod

Obchodní podmínky pro velkoobchod upřesňují či doplňují Všeobecné obchodní podmínky společnosti Oxygenic s.r.o., jsou určeny pro velkoobchodní zákazníky a vešly v platnost od 1. 10. 2018.

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na Kupující – podnikatele a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto Obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky. V otázkách neupravených těmito Obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele.

Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Oxygenic s.r.o.

 

1. Objednávka a uzavření smlouvy

        1.1.   Velkoobchodní objednávky musí být realizovány pouze prostřednictvím webového rozhraní či e-mailové komunikace.

        1.2.   Minimální výše objednávky není stanovena.

        1.3.   Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky.

Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout.

        1.4.   Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího.

        1.5.  V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z kupní ceny objednaného zboží. V případě, že objednávka bude zrušena až po expedici zboží, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

        1.6.   Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zjistí vážné důvody bránící dodat objednané zboží Kupujícímu, např. pokud není schopen z důvodu na straně výrobce zboží dodržet požadovaný termín dodání, požadované provedení zboží, kvalitu apod. (např. výrobek se přestal vyrábět v požadovaném provedení - změna materiálu, barvy, apod.).

        1.7.   V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu část z kupní ceny, která již byla Kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující jiný účet do 5 dnů od odstoupení nesdělí).

        1.8.   Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 2 týdny.

        1.9.   Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

      1.10.   Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

2. Dodací podmínky

        2.1.   Prodávající je povinen předat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem. Standardní odběr zboží je na skladě prodávajícího - Oxygenic, Za tratí 235/Hala C, 252 19 Chrášťany.

        2.2.  Na základě dohody smluvních stran může Prodávající zajistit pro Kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit Kupující dle platného tarifu dopravce.

Za dodání zboží Kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci.

        2.3.   Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou, pokud ji sám nezajišťuje.

 

3. Cena zboží

        3.1.   Z doporučených prodejních cen bez DPH uváděných na webovém rozhraní či katalogu poskytuje Prodávající Kupujícímu velkoobchodní slevu pro další prodej zboží, respektive obchodní rabat.

        3.2.   Akční, resp. sezónní slevy se nesčítají s velkoobchodními slevami, vždy platí vyšší sleva.

        3.3.   Prodávající je dále oprávněn poskytnout Kupujícímu množstevní slevu v závislosti na množství objednávaného zboží a v případě větších zakázek, objednávek, resp. projektů, má Kupující možnost požádat o individuální podmínky (slevy, doprava atd.), které jsou součástí dohody smluvních stran.

        3.4.  Cena zboží je bez montáže. Balné (mimo osobní odběr) bude účtováno následovně:

   - balík bez stanovení váhového rozsahu                 50 Kč bez DPH/obj.

   - zabalené zboží na paletě (nevratná)                   150 Kč bez DPH/ks

   - zabalené zboží na europaletě (vratná)                350 Kč bez DPH/ks

                  - vrácení europalety                                          - 300 Kč bez DPH/ks

        3.5.   V případě umístění produktů nabízených Prodávajícím na webové rozhraní Kupujícího, je Kupující povinen dodržovat doporučené ceny Prodávajícího. Akční, resp. marketingové krátkodobé strategie, může Kupující na svém webovém rozhraní provádět pouze s písemným souhlasem Prodávajícího (dostačuje odsouhlasení e-mailem). V případě zjištění porušení, může Prodávající neprodleně odstoupit od smlouvy a Kupujícímu prodat objednané zboží v doporučených cenách.

 

4. Platební podmínky pro zboží z katalogu

        4.1.   První 3 objednávky jsou fakturovány vždy v hotovosti, dobírkou nebo proforma fakturou. Následující objednávky pak dle individuálně sjednaných platebních podmínek.

        4.2.   V případě, že jsou faktury za dodané zboží uhrazeny po lhůtě splatnosti může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen. Dále se platební podmínky automaticky mění na platbu v hotovosti.

        4.3.   Platební podmínky pro ostatní zboží (mimo katalog) se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti.

 

5. Odpovědnost za vady

        5.1.   Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení.

        5.2.   Podmínky odpovědnosti za vady zboží a záruční odpovědnost se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

 

6. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky Prodávajícího

        6.1.   Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být Kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

               6.1.1.   Uchovávat jako důvěrné.

               6.1.2.   Neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě.

               6.1.3.   Nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smluvního vztahu sjednaného Prodávajícím.

               6.1.4.   Nevyužít jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl Prodávajícího poškodit.

               6.1.5.   Dále se Kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu Prodávajícího pořizovat kopie dokladů předaných mu Prodávajícím.

               6.1.6.   Kupující je oprávněn používat při své obchodní činnosti obchodní značku Prodávajícího, pokud mu k tomu Prodávající udělí písemný souhlas. Používání nesmí poškodit nebo ohrozit pověst Prodávajícího.